Kvantitativní výzkum

Karel Komínek

Přístup a soubor metod marketingového výzkumu, které se zaměřují na potvrzení nebo vyvrácení výzkumníkových / marketérových hypotéz. Hypotézy (předpoklady) se zpravidla zakládají na předchozím kvalitativním výzkumu nebo na marketérově zkušenosti či osvědčené praxi (v sociálních vědách se hypotézy generují zejména na základě existujících teorií).

Příklad: Na základě zkušeností z předchozích voleb se marketér domnívá, že voliči Strany zelených budou pocházet více z větších měst než vesnic. Svůj předpoklad si může ověřit kvantitativní metodou – například zařazením takové otázky do omnibusového dotazníkového šetření prováděném na celé popupaci České republiky.

Pokud se kvantitativní výzkum provede na správně vybraném vzorku respondentů, je možné závěry (s určitou mírou pravděpodobnosti) zobecňovat na celou zkoumanou populaci (například všechny voliče).

Mezi nejčastější metody kvantitativního výzkumu řadíme:

  • dotazníkové šetření,

  • online ankety,

  • statistická analýza dat,

  • statistické modelování.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2013. Slovník politického marketingu: Kvantitativní výzkum. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/kvantitativni-vyzkum