Případová studie (case study)

Karel Komínek

Případová studie (case study) je metodou využívanou nejčastěji ve společenskovědních oborech, zahrnujících antropologii, sociologii, politologii a psychologii. V politologii je nejpočetnější metodou komparativní studie. Jedná se o analýzu, která se věnuje jevu jakožto zkoumanému subjektu, jehož vývoj popisuje na základě určitých podmínek, charakteristických pro daný případ.

Zahrnuje hloubkovou analýzu zkoumaného jevu, podmínek, ve kterých se jev vyskytuje, a také jevů ho doprovázejících. Předmětem takového zkoumání mohou být osoby, organizace, události, rozhodnutí, projekty, politika a další. Cílem zkoumání konkrétního fenoménu je definování obecného rámce, čili objektu, v rámci kterého se daný jen vyskytuje.

Pokud jsou případové studie zpracovávány na základě stejných teoretických východisek, poskytují relevantní informace, z nichž lze odvodit zobecňující závěry. Studie lze rovněž použít pro prověřování určité, předem formulované teorie, přičemž výsledek tohoto prověření lze aplikovat na další případy. Komparace případových studií založených na stejném teoretickém rámci má pro politickou vědu vysokou hodnotu, a to i přes občasné neshody jednotlivých autorů v závěru studie.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Případová studie (case study). Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/pripadova-studie-case-study