Říchová Blanka

Karel Komínek

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. je předsedkyní České společnosti pro politické vědy, a působí také jako vedoucí Katedry politologie FSV Karlovy Univerzity. Na této katedře je již od roku 1995, a od roku 2003 zastává funkci vedoucí katedry. Zde je také garantem bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy  a magisterského oboru Politologie.

Je také šéfredaktorkou časopisu Acta Politologica, a členkou Political Science Association. V rámci své kariéry se podílela na evropských projektech Cliohres a Clioh-world, a dvakrát získala grant Mellon Fellowship.

Je rovněž autorkou celé řady monografií, z kterých jsou nejznámější Přehled moderních politologických teorií či Úvod do současné politologie. Oblastí jejího zájmu je především problematika komparativní analýzy, a problematika devolučních procesů s důrazem na procesy ve Velké Británii. K těmto tématům se vztahují poměrně známé publikace Devoluční proces ve Velké Británii a Proměna role politických stran či Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Kromě vlastní publikační činnosti je také spoluautorkou mnoha dalších odborných publikací, a věnuje se také publikování článků v Politologické revue.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Říchová Blanka. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/richova-blanka