Soutěživý stranický systém

Karel Komínek

Soutěživý stranický systém je charakterizován jako systém s více než jednou stranou, neboli jako systém stranického pluralismu, v rámci kterého dochází k boji o politickou moc.1

Soutěživým stranickým systémem se zabývala řada politologů, de facto každý pro něj vytvořil vlastní typologii. Např. Maurice Duverger rozlišuje mezi bipartismem a multiparismem.1 Blondel charakterizuje typologii bipartismu, systému dvou a půl strany, multipartismu s dominující stranou a multipartismu bez dominující strany. Giovanni Sartori potom hovoří o predominantní straně, bipartismu, umírněném a polarizovaném pluralismu.2

Opakem soutěživého stranického systému je nesoutěživý stranický systém.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických politických systému. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, s. 97-98.

(2) KOPEČEK, Lubomír. Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě. In STRMISKA, Maxmilián et al. Politické strany moderní Evropy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005, s. 40-44.

 

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Soutěživý stranický systém. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/soutezivy-stranicky-system