Systém jednoho přenosného hlasu – STV

Karel Komínek

Systém jednoho přenosného hlasu (anglicky Single transferable vote – STV) je typem poměrného volebního systému s prvky systému většinového.

Tento způsob volby je využívám především ve vícemandátových volebních obvodech a umožňuje voličům seřadit kandidáty na hlasovacím lístku dle svých preferencí. Celkový počet preferencí je logicky omezen na počet mandátů, jenž se rozděluje v daném obvodu, minimálně je však zapotřebí udělit první preferenci.

Při volbách si volič vybírá kandidáty napříč volebními stranami a systém se tak stává velice silně personalizovaný (zde podobnost s většinovým volebním systémem).

Nejdůležitějším momentem celého systému je přepočet hlasů na volební mandáty. Samotný přepočet probíhá na základě Droopovy kvóty:

((počet platných odevzdaných hlasů ve volebním obvodu/(počet mandátů v obvodě + 1)) + 1

V první fázi výpočtu je zapotřebí sečíst odevzdané hlasovací lístky a určit jejich celkový počet. Následně jsou odevzdané hlasy rozděleny dle prvních preferencí a neplatné hlasy jsou vyřazeny. Na základě součtu platných hlasů je v další fázi vypočítána Droopova kvóta.

Kandidát, jenž dosáhl kvóty či jí překročil, získává automaticky mandát.  V další fázi dochází buď k převodu nadbytečných hlasů tzv. „přenosem shora” či vyřazením kandidátu s malým počtem preferencí a převodu jejich hlasů k nevyřazeným kandidátům, známý jako „převod zdola”.

Hlavní kritikou tohoto systému je jeho přílišná nesrozumitelnost pro voliče, způsobené složitostí metody převodu hlasů na mandáty. Naopak je tento systém pozitivně hodnocen pro svůj regionální a osobní rozměr voleb, větší možnost zvolit v rámci obvodu i menší politická uskupení a především omezení množství „propadlých” hlasů.

Systém jednoho přenosného hlasu je využíván především při volbách do národních parlamentů v zemích, které byly v dřívějších dobách koloniálně spojeny se Spojeným královstvím. Krom samotné Velké Británie je využíván také na Maltě, Novém Zéland, v Indii, Austrálii, Kanadě a při volbě městských rad například i některých státech USA.

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Systém jednoho přenosného hlasu – STV. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/system-jednoho-prenosneho-hlasu-stv