War room

Karel Komínek

V angličtině se označení war room (doslova válečná místnost) používá pro řídící centrum jakékoli akce či operace, která vyžaduje časté změny strategie v návaznosti na aktuální dění. Podle druhu akce se rozlišují také konkrétní druhy war room. V případě politického marketingu se nejčastěji jedná o řídící centrum volební kampaně, může však jít také o vojenskou či obchodní akci.

V rámci politické war room lze rozlišit tři druhy, jejich existence však může být propojena: war room zaměřenou na rozhodování, na monitoring nebo volební war room. Každý ze členů war room má jasně přidělené úkoly, a to i pro případ krizové situace.

Rozhodovací war room

Řídící centrum zaměřené na rozhodování je tvořeno zkušenými odborníky, které je schopno poskytnout kompletní řešení stávající fáze kampaně velmi rychle, a dynamicky tak řídit její průběh. Tým je schopen specializace na množství oblastí v reakci na aktuální potřebu. Tento druh war room je znázorněn ve filmu The War Room, jehož vznik inspirovala prezidentská kampaň Clintona v roce 1992. Někdy je označován také jako SWAT Team.

Monitorovací war room

Je tvořena zaměstnanci, případně stážisty, kteří se neustále věnují sledování a analýze všech druhů médií. Monitorovací tým poskytuje informace komunikačním týmům, kteří je zohledňují při komunikaci s médii a utváření tak mediální obraz i message kampaně. Někdy je nazývan také jako digital war room.

Volební war room

Stará se o kampaň v rámci finální fáze kampaně. Jeho cílem je zajištění co nejvíce hlasů pro kandidáta a jejich rozložení tak, aby byly naplněny dílčí cíle jednotlivých volebních obdovů. V týmu volební war room je regionální vedení kampaně, které řídí hlavní ředitel kampaně.

[divider scroll_text=“zdroje“]

(1) Quora.com. What is it like to design and run an Election Day political war room [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z: http://www.quora.com/What-is-it-like-to-design-and-run-an-Election-Day-political-war-room

Jak citovat příspěvek?

Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: War room. Dostupné na https://politickymarketing.com/glossary/war-room